Regulamin zajęć

 1. Programy realizowane są przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury Fizycznej „Aktywny Poznań” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
 2. Zajęcia, festyny, turnieje i warsztaty mają charakter sportowo- rekreacyjny i przeznaczone są wyłącznie dla osób zamieszkujących na stałe na terenie Miasta
  Poznania w obrębie w/w dzielnic w ramach danego programu.
 3. Zajęcia, festyny, turnieje i warsztaty odbywają się w ściśle określonych lokalizacjach, terminach i godzinach widniejących w harmonogramie na stronie
  internetowej danego programu.
 4. Zapisy na zajęcia, turnieje i warsztaty odbywają się bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za realizację danego typu aktywności zgodnie z informacją umieszczoną
  w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej programu. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania limitu miejsc tworzona
  jest lista rezerwowa. W razie zwolnienia się miejsca osoby z listy rezerwowej maja pierwszeństwo uczestnictwa w danym typie aktywności.
 5. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych i turniejów powinien posiadać ważne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) obejmujące
  swym zakresem aktywność sportowo – rekreacyjnę w ramach sportu.
 6. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych i turniejów powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju danego typu
  aktywności.
 7. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów uczestniczy w danym typie aktywności na własne ryzyko zgodnie ze znajomością
  własnych możliwości oraz ograniczeń.
 8. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów zobowiązany jest do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania danego
  typu aktywności.
 9. W zajęciach sportowo – rekreacyjnych, festynach, turniejach i warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do
  danego typu aktywności związanego z wysiłkiem fizycznym.
 10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów zobowiązany jest
  natychmiast zgłosić się do trenera lub instruktora celem poinformowania go o swojej dolegliwości.
 11. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów,
  turniejów i warsztatów wynikające z uczestnictwa w danym typie aktywności.
 12. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu,
  bezpieczeństwu swojego i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie danego typu aktywności, trener lub instruktor ma
  prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 13. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów zobowiązany jest dbać o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
  sportowego oraz miejsca realizacji danego typu aktywności. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 14. Podczas udziału zajęciach sportowo – rekreacyjnych, festynach, turniejach i warsztatach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem
  alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu a uczestników obowiązuje kultura osobista, a także bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych
  wyrazów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz innych miejscach realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów,
  turniejów i warsztatów.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, terminu i godziny realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów oraz
  regulaminu danego programu o czym poinformuje za pomocą dedykowanej strony internetowej.
 17. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmów oraz innych materiałów, a uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, festynach, turniejach i
  warsztatach oraz pozostałych wydarzeniach realizowanych w ramach danego programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego
  wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r.,
  Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  1997 Nr 133 poz. 883) na potrzeby realizacji danego programu oraz w zakresie sprawozdawczości.
 18. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów ma bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez
  trenera lub instruktora oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego szczególnie w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zakażeniom, bezpieczeństwa oraz zasad
  postępowania ze sprzętem sportowym.
 19. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych, festynów, turniejów i warsztatów w przypadku zagrożenia epidemiologicznego zobowiązany jest zdezynfekować
  dłonie za pomocą specjalnego środka dezynfekującego zapewnionego przez organizatora.
 20. Uczestnictwo w w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, festynach, turniejach i warsztatach jest jednoznaczne z bezwzględną akceptacją regulaminu.

Kliknij tutaj i pobierz regulamin!